UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Skärmavbild 2016-03-04 kl. 05.58.39

Vem är Du egentligen?! Vågar du vara Dig själv, verkligen känna och tycka det Du vill?

UGL är en veckolång kurs som bygger på en teori om hur en grupp utvecklas över tid och visar samtidigt på individens roll i denna process. Utbildningsmetoden är upplevelsebaserad inlärning och utformad genom praktiska moment som kopplas till teori vilket under veckan vävs ihop till en helhet. UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap. Kursen bygger på vetenskapligt prövade teorier om ledarskap och gruppers utveckling.

Målsättning: Är att ge varje individ möjlighet att förstå vad som hindrar respektive främjar en grupps utveckling och hur ledarskapet bör anpassas till gruppens utveckling.

Om UGL Är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp. Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa. Detta gör att deltagarna aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär sig deltagarna att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen. Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra. Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan.

Delmål: Personlig utveckling. Förstå behovet av olika ledarstilar beroende på gruppens mognad och uppgift. Urskilja olika stadier i en grupps utveckling. Kunna ta och ge utvecklande feedback. Kunna kommunicera direkt och klart. Få erfarenhet av olika former av lärande, enskilt och i grupp. Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg. Ökad självkännedom. Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa.

Detta görs genom att öka den egna förmågan att: Kommunicera direkt och klart – att utgå från sig själv och sina egna behov för att bli klar och tydlig i sin kommunikation. Ge och ta emot effektiv feedback (återkoppling) – vilket är en förutsättning för genomförande av förändringar och utveckling i samarbetet inom en grupp och därmed nå uppsatta mål. Kunna se och hantera konflikter – genom att på ett mer moget sätt uttrycka och utbyta känslor och att bli respekterad för dem. Kunna urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna – en grupp som strävar mot målen ”samhörighet” och ”effektivitet” måste för att lyckas genomgå samtliga faser. Förstå och tillämpa olika ledarstilar – att medvetet välja ledarbeteende med hänsyn till i vilken fas av mognad gruppen befinner sig i är att tillämpa ”situationsanpassat” ledarskap. Mer om vad UGL är och hur utbildningen fungerar kan du läsa om på Försvarshögskolans hemsida: www.fhs.se.

Vad ingår i priset? Utbildningen sker i internatform med start på måndag och avslutning på fredag. I priset ingår utbildningen, utbildningsmaterial, kost och 4 nätters logi i Mullsjö/Jönköping på Björkhaga Hotell och Konferens http://hotellbjorkhaga.se Ordinarie pris 24 500 kronor ex moms.

Lyssna på avsnitt 13 för få rabattkod som ger dig 20% rabatt.

Planerade utbildningstillfällen för 2018:
Vecka 43
Vecka 48

Planerade utbildningstillfällen för 2019:
Vecka 11
Vecka 15
Vecka 20
Vecka 26

Handledare Michael Kröger och UGL kollega.
Anmälan eller frågor skickar du till info@magnussonkroger.se